back to top
Image Alt

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Ode aan Huub

 1. Definities
  Ode aan Huub: Stichting Ode aan Huub, (Sth.OAH) gevestigd in Amsterdam, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80910513
  Klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die – al dan niet rechtstreeks – Stichting Ode aan Huub een overeenkomst aangaat waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, waaronder tevens maar niet uitsluitend wordt verstaan een koper, abonnee, deelnemer, adverteerder en/of sponsor.
  Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op iedere rechtsverhouding die direct of indirect tussen Stichting Ode aan Huub en een klant tot stand komt met betrekking tot de onderwerpen die geregeld zijn in deze voorwaarden.
  Overeenkomst: een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen Stichting Ode aan Huub en de klant die is gericht op de levering van producten of het verrichten van diensten door Stichting Ode aan Huub ten behoeve van de klant en tegen betaling van een daarvoor afgesproken vergoeding door de Klant.
  Dienst: de werkzaamheden die Stichting Ode aan Huub op grond van een daartoe gesloten overeenkomst uitvoert in opdracht of ten behoeve van de klant.
  Advies: het koppelen van door de klant ingestuurde vragen aan relevante partners die de vraag beantwoorden en eventueel verdere dienstverlening aanbieden.
  Partner: een externe partij die in het kader van het advies vragen beantwoordt op een specifiek vakgebied.
  Ontvanger: de persoon die het abonnement, product of dienst ontvangt.

ALGEMEEN DEEL 
2. Algemene bepalingen 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Stichting Ode aan Huub met betrekking tot de door Stichting Ode aan Huub aan de klant te leveren diensten en/of producten.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Stichting Ode aan Huub en worden tevens op verzoek toegezonden. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het aangaan van een overeenkomst en/of het gebruikmaken van de diensten en/of producten van Stichting Ode aan Huub.
2.2 Vanwege de aard van de producten en diensten van Stichting Ode aan Huub wordt geacht dat deze worden afgenomen in het kader van beroeps- en/of bedrijfsuitoefening en is de consumentenwetgeving uitgesloten.

2.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2.2 zijn de bepalingen uit de consumentenwetgeving van toepassing, indien de klant binnen één maand na het aangaan van de overeenkomst aantoonbaar kan maken dat hij/zij consument is en niet handelt uit hoofde van beroep en/of bedrijf.
2.4 Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een specifiek deel met specifieke voorwaarden voor online producten en sponsorcontracten. De bepalingen in het specifieke deel hebben voorrang boven die in het algemene deel.
2.5 Door met Stichting Ode aan Huub een overeenkomst aan te gaan, doet de klant afstand van eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten met klanten uitsluitend de door Stichting Ode aan Huub gehanteerde algemene voorwaarden toepasselijk zijn.
2.6 De klant garandeert en staat ervoor in dat op datum van ondertekening van enige overeenkomst met Stichting Ode aan Huub, de ondertekenaars bevoegd waren de betreffende klant te vertegenwoordigen en de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan te gaan.
2.7 Overeenkomsten die mondeling zijn gesloten, worden door Stichting Ode aan Huub altijd schriftelijk of per e-mail bevestigd. De bepalingen in de schriftelijke overeenkomst zijn leidend. Indien en voor zover Stichting Ode aan Huub in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk afwijkt van deze algemene voorwaarden, heeft deze afwijking slechts betrekking op die specifieke tussen partijen gesloten overeenkomst en niet tevens op eventuele toekomstige overeenkomsten.
2.8 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Stichting Ode aan Huub steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
2.9 Stichting ode aan Huub behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig de algemene voorwaarden en het privacy beleid van Stichting Ode aan Huub.
2.10 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
2.11 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 1. Offertes en aanbiedingen
  3.1 Offertes en aanbiedingen van Stichting Ode aan Huub zijn geheel vrijblijvend, tenzij bij de offerte en/of aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
  3.2 Indien een vrijblijvende offerte of aanbieding door de klant wordt aanvaard, is Stichting Ode aan Huub gerechtigd dit aanbod binnen 30 werkdagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen, tenzij anders aangegeven.
  3.3 Offertes en aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 werkdagen, tenzij anders aangegeven.
  3.4 De overeenkomst tussen Stichting Ode aan Huub en de klant komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling en/of opdracht bij en aanvaarding daarvan door Stichting Ode aan Huub. De inhoud van folders, brochures, prijslijsten en aanbiedingen is onder voorbehoud en bindt Stichting Ode aan Huub niet.
 2. Intellectueel eigendomsrecht
  4.1 De volledige intellectuele en industriële eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, modelrechten, rechten tot bescherming van prestaties en sui generis databankrechten op alle door of in opdracht van Stichting Ode aan Huub vervaardigde creaties, waaronder maar niet beperkt tot door Stichting Ode aan Huub uitgegeven producten, door en/of in opdracht van Li La Land ontwikkelde materialen, concepten, aanbiedingen, adviezen, voorstellen, alsmede door Stichting Ode aan Huub gehanteerde (delen van) programmatuur en/of haar website, namen en/of logo’s (hierna: de werken), berusten bij Stichting Ode aan Huub.
  4.2 Het is de klant niet toegestaan de hiervoor genoemde werken van Stichting Ode aan Huub zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van te (laten) verveelvoudigen, distribueren en/of openbaar te (laten) maken, op welke wijze en in welke vorm dan ook. Tevens is het de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent de in het voorgaande lid bedoelde rechten in of op de aan de klant in het kader van de overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde producten, documentatie of gegevensdragers en/of andere werken, te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
 3. 4.3 Niets in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de klant van de rechten als bedoeld in het eerste lid van deze bepaling, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. 4.4 De klant is verplicht Stichting ode aan Huub onmiddellijk schriftelijk te berichten, indien de klant merkt dat derden inbreuk maken op de in deze bepaling bedoelde rechten van intellectueel of industrieel eigendom.
 1. Prijzen, tarieven en betalingsvoorwaarden
  5.1 Alle door Stichting Ode aan Huub gehanteerde prijzen zijn in-exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Stichting Ode aan Huub is gerechtigd elke wijziging van het btw-tarief aan de klant door te berekenen.
  5.2 stichting Ode aan Huub is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.
  5.3 Betaling moet zonder enige aftrek of verrekening geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn, is er sprake van verzuim en is Stichting Ode aan Huub gemachtigd om 1,5% rente per maand vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening in rekening te brengen, alsmede administratiekosten gelijk aan € 17,25. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100.
  5.4 De tarieven zijn te vinden op http://www.odeaanhuub.nl/tarieven.

Privacybeleid
Stichting Ode aan Huub respecteert de privacy van alle gebruikers van haar producten en diensten conform de wettelijke bepalingen en draagt er zorg voor dat de verschafte persoonlijke informatie zorgvuldig en vertrouwelijk en in overeenstemming met het privacy beleid zoals neergelegd in haar privacyverklaring, die via odeaanhuub.nl/privacy is in te zien, wordt behandeld.

 1. Aansprakelijkheid
  7.1 Hoewel Stichting Ode aan Huub aan de totstandkoming van alle content, zowel in print als op de website en aan het verrichten van alle overige diensten de uiterste zorg besteedt, aanvaardt Stichting Ode aan Huub geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden van of door Stichting Ode aan Huub of door haar ingeschakelde auteur(s), redacteur(en) en/of andere derden, noch voor enige vorm van schade, direct of indirect, geleden door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst of als gevolg van enig verzuim van Stichting Ode aan Huub in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting Ode aan Huub.
  7.2 Indien en voor zover Stichting Ode aan Huub onverminderd het voorgaande aansprakelijk mocht zijn jegens de klant, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade, en maximaal tot het bedrag van de factuurwaarde van de onderliggende overeenkomst, of, indien dit bedrag hoger is dan het ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering van stichting Ode aan Huub uit te keren bedrag, tot aan dat verzekerde bedrag. Indien sprake is van een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde maximale bedrag vastgesteld op de factuurwaarde (excl. btw) bedongen voor één kalenderjaar.
 2. Beëindiging en ontbinding
  8.1 Stichting Ode aan Huub is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst met de klant per onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (buitengerechtelijk), schriftelijk te ontbinden of op te zeggen, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:

a. de klant niet heeft voldaan aan enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden en, behoudens in gevallen waarin van rechtswege verzuim optreedt, deze verplichtingen, na daarop door Stichting Ode aan Huub schriftelijk te zijn gewezen, niet binnen een redelijke termijn alsnog behoorlijk nakomt;
b. het faillissement van de klant is aangevraagd of de klant in staat van faillissement is verklaard;
8.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, zijn alle door de klant verschuldigde betalingen op grond van die overeenkomst onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
8.3 Ook indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Stichting Ode aan Huub te allen tijde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen, waarbij een opzegtermijn van één maand in acht wordt genomen en door partijen als redelijk wordt beschouwd. De klant heeft in voorkomend geval geen recht op enige schadevergoeding of voorzetting van de relatie.

SPECIFIEK DEEL 
9. Codes (digtaalbeeld-uitgaven) 
9.1 Stichting Ode aan Huub-publicaties
a. (Proef)abonnementen op Stichting Ode aan Huub-publicaties kunnen op ieder moment ingaan, maar slechts door de klant worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging uiterlijk twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode.
b. Voor (proef)abonnementen op Stichting Ode aan Huub-publicaties met een looptijd korter dan vier werken, geldt gedurende de eerste abonnementsperiode een opzegtermijn van één maand voor het einde van de abonnementsperiode in plaats van de gebruikelijke twee maanden.
c. Voor (proef)abonnementen met een looptijd korter dan vier weken geldt bij gebreke van een (tijdige) schriftelijke opzegging het volgende:

                   Voor (proef)abonnementen met een looptijd van vijf  geldt bij          

              gebreke van een (tijdige) schriftelijke opzegging het volgende:

 • De eerste verlenging omvat een looptijd van vijf nummers codes/ werken
 • Hierna volgt een tweede verlenging en vanaf deze tweede verlenging geldt dat het abonnement jaarlijks automatisch verlengd wordt zoals bepaald in lid e.
 1. Zonder of bij niet-tijdige opzegging door de klant worden (proef)abonnementen op Stichting Ode aan Huub-publicaties in alle andere gevallen automatisch verlengd met een jaar
  f. Abonnees op een Stichting Ode aan Huub-publicatie ontvangen automatisch een aanbod om het abonnement uit te breiden met een themadossier. Het themadossier wordt apart gefactureerd en hiervoor gelden de voorwaarden zoals bepaald in artikel 9.2.
  g. Ontvangers van een Stichting Ode aan Huub-publicatie ontvangen na betaling van de eerste abonnementsverlenging online toegang tot www.odeaanhuub.nl als toevoeging op hun abonnement. De ontvanger wordt daarmee Premium-abonnee. Voor het Premium-abonnees geldt het bepaalde in artikel 11.1.
 2. Online producten
  10.1 Account
  a. Alvorens gebruik te kunnen maken van online diensten en producten die door Stichting Ode aan Huub worden aangeboden, dient de klant door middel van registratie op de website een account aan te maken. Stichting Ode aan Huub kan naar eigen inzicht bepalen of een online account kan worden aangemaakt, daaraan aanvullende eisen stellen of deze blokkeren.
  b. Het online account staat op naam van de unieke klant en is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. De gebruiker is niet gerechtigd anderen gebruik te laten maken van het account. De logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld. Bij misbruik heeft Stichting Ode aan Huub het recht het account te blokkeren zonder teruggaaf van abonnementsgelden.

c. Aan het gebruik van de diverse onderdelen van het online producten, diensten of abonnementen kunnen door Stichting Ode aan Huub specifieke voorwaarden verbonden zijn. Als dit het geval is, worden deze apart genoemd in deze algemene voorwaarden of in de betreffende overeenkomst.

10.2 www.odeaanhuub.nl
a. (Proef)abonnementen op een www.odeaanhuub.nl kunnen op ieder moment ingaan, maar slechts door de klant worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging uiterlijk twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode.
b. Voor (proef)abonnementen op www.odeaahuub.nl met een looptijd korter dan vijf maanden, geldt gedurende de eerste vier maanden een opzegtermijn van één maand voor het einde van de abonnementsperiode in plaats van de gebruikelijke twee maanden.
c. Voor (proef)abonnementen met een looptijd korter dan zes maanden geldt bij gebreke van een (tijdige) schriftelijke opzegging geldt:

 • De eerste verlenging omvat een looptijd van zes maanden.
 • Hierna volgt een tweede verlenging en vanaf deze tweede verlenging geldt dat het abonnement jaarlijks automatisch verlengd wordt zoals bepaald in lid 10.2.d.
 1. Zonder of bij niet-tijdige opzegging door de klant worden (proef)abonnementen op www.odeaanhuub.nl in alle andere gevallen automatisch verlengd met een jaar.
  e. Ontvangers van een Ode aan Huub-publicatie ontvangen korting op het abonnement op www.odeaanhuub.nl. Deze groep abonnees wordt Premium-abonnee genoemd en hiervoor gelden de voorwaarden zoals bepaald in lid 10.4.

10.4.3 Aansprakelijkheid 
a. Stichting Ode aan Huub is geen partij bij eventuele geschillen die tussen de klant en de partner voorvloeiend uit het advies van de partner aan de klant kunnen ontstaan.

10.4.4 Eigendom en geheimhouding 
a. Het antwoord dat de klant ontvangt van de partner mag door de klant alleen voor intern gebruik binnen het bedrijf worden toegepast. Het is de klant uitdrukkelijk niet toegestaan de

antwoorden te verspreiden, openbaar te (doen) maken en/of te (doen) verveelvoudigen of anderszins te (doen) gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sth. OAH.
b. Sth. OAH zal de door of namens de klant verschafte gegevens en informatie geheimhouden tegenover derden die niet bij de uitvoering van het advies zijn betrokken, behoudens het bepaalde onder sub c en d van dit onderdeel. Deze verplichting geldt niet voor zover op Sth.OAH een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of verstrekking aan derden, of als de Klant Sth.OAH van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
c. Sth.OAH mag eenzijdig van het bepaalde onder sub b van dit onderdeel afwijken op het moment dat Sth. OAH of een (voormalig) werknemer door de belastingautoriteiten en/of andere overheidsinstantie(s) wordt aangesproken ten aanzien van een mogelijk (strafrechtelijk) vergrijp, aangifte of advies (vierde tranche AWB) door de Klant.
d. Sth.OAH mag het antwoord dat de klant van de partner ontvangt gebruiken voor andere doeleinden voor zover dit antwoord van persoonsgegevens is ontdaan en niet herleidbaar is tot de klant.

10.5 Online databanken
a. (Proef)abonnementen kunnen ieder moment ingaan, maar slechts door de klant worden beëindigd door middels van een schriftelijke opzegging uiterlijk twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode.
b. In alle andere gevallen worden (proef)abonnementen bij gebreke van een (tijdige) schriftelijke opzegging automatisch verlengd met een jaar.

10.6 RSS-datafeeds
a. Het gebruik van de Sth.OAH RSS-datafeeds is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden.
b. Bij gebruik van de Sth.OAH RSS-datafeeds dient duidelijk de bron vermeld te worden alsmede dient er een doorlink bij de RSS-datafeed geplaatst te worden naar het overeenstemmende artikel op www.odeaanhuub.nl.
c. Het is niet toegestaan de door Sth.OAH geleverde inhoud te bewerken of aan te passen.
d. Het is niet toegestaan om zonder, schriftelijke voorafgaande toestemming van Sth.OAH, de Sth.OAH RSS-datafeeds te gebruiken voor commerciële doeleinden of in het kader van een betalende dienstverlening.

De Sth.OAH RSS-datafeeds mogen niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in Nederland.
e. Sth.OAH is niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van het gebruik van de RSS-datafeeds en de klant vrijwaart Sth.OAH voor alle aanspraken van derden naar aanleiding hiervan.
f. Sth.OAH heeft het recht onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de Sth.OAH RSS-datafeeds te eisen.
g. Sth.OAH behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van Sth.OAH RSS-datafeeds aan te passen of het gebruik van de Sth.OAH RSS-datafeeds te verbieden.

 1. Combi-producten
  11.1 Premium-abonnement
  a. Ontvangers met een abonnement op een Li La Land-publicatie, dat minimaal één keer is verlengd, kunnen Premium-abonnee worden. De looptijd van het Premium-abonnement kan afwijken van de looptijd van het reguliere abonnement. 
  b. Voor ontvangers genoemd in 11.1.a geldt dat de ingangsdatum van het Premium-abonnement met terugwerkende kracht wordt vastgesteld op de eerste dag van de maand waarin de betaling van de abonnementsverlenging heeft plaatsgevonden. 
  c. Voor ontvangers genoemd in 11.1.a is het Premium-abonnement een eerste periode gratis, tenzij anders overeengekomen. De duur van deze gratis periode wordt bij aanvang van het Premium-abonnement schriftelijk aan de ontvanger bevestigd. 
  d. Na de eerste gratis periode volgt een eerste verlenging met een looptijd van zes maanden. Hierna volgt een tweede verlenging en deze omvat een looptijd van een jaar. Vanaf deze verlenging geldt dat het abonnement jaarlijks wordt verlengd zoals bepaald in lid g. 
  e. Het Premium-abonnement wordt apart gefactureerd. 
  f. Premium-abonnementen kunnen op ieder moment ingaan, maar slechts door de klant worden beëindigd door schriftelijke opzegging uiterlijk twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode. 
  g. Zonder of bij niet-tijdige opzegging door de klant worden Premium-abonnementen in alle gevallen automatisch verlengd met een jaar.

13 Sponsorcontracten 
a. Als de sponsor door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld, niet in staat is van de overeengekomen standruimte en/of diensten gebruik te maken, is de sponsor gerechtigd het sponsorcontract met Stichting Ode aan Huub, uitsluitend door middel van een schriftelijk bericht, te annuleren.

b. Bij annulering tot uiterlijk zes maanden voor aanvang van het evenement waarop het sponsorcontract betrekking heeft, is de sponsor 20% van de totaal overeengekomen sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring door of middels Stichting Ode aan Huub gemaakte overige kosten.
c. Bij annulering door de sponsor binnen vier tot zes maanden voor aanvang van het evenement waarop het sponsorcontract betrekking heeft, is de sponsor 50% van de totale overeengekomen sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring door of middels Stichting Ode aan Huub gemaakte overige kosten.
d. Bij annulering door de sponsor binnen vier maanden voor aanvang van het evenement waarop het sponsorcontract betrekking heeft, is de sponsor 100% van de totale overeengekomen sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring door of middels Stichting Ode aan Huub gemaakte overige kosten.
e. Sth.OAH is niet aansprakelijk voor schade geleden door de sponsor, diens personeel of diens bezoekers, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke andere oorzaak dan ook, als deze schade niet aan Sth.OAH en/of diens personeel of door Sth.OAH ingeschakelde derden kan worden toegerekend. De sponsor vrijwaart Sth.OAH tegen iedere aanspraak van derden, wegens schade, veroorzaakt door de sponsor zelf, diens personeel of diens bezoekers.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80910513